Petici doposud podepsalo
4045 lidí

P E T I C E

za odstranění dvojího výkladu zákona při vybírání tzv. zákonného příspěvku nepojištěných podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění, a pro zabránění neopodstatněného vymáhání příspěvku Českou kanceláří pojistitelů od majitelů neprovozovaných vozidel

Komu je tato petice adresována:

Petiční výbor:

Za sestavení této petice, za shromažďování podpisů od občanů, za doručení petice výše uvedeným státním orgánům a za jednání s nimi odpovídá:

Český konzultační portál s.r.o.,

společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 206361, se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ: 280 16 441, kterou zastupují Tomáš Angreška, jednatel, a Jiří Ptáček, jednatel
Petiční výbor: Tomáš Angreška
Za petiční výbor bude jednat se státními orgány:
Tomáš Angreška, nar. 3. 8. 1967, bytem Slaný, Velvarská 136/1, PSČ: 274 01

Problémová oblast:

Neopodstatněné vymáhání zákonného příspěvku nepojištěných podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Českou kanceláří pojistitelů od:

a přesto je vůči nim vymáhán Českou kanceláří pojistitelů zákonný příspěvek a tyto nároky potvrzují i některé soudy bez možnosti odvolání nebo dovolání.

Podle § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přípustná, pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Podle § 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem.

Přes výše uvedené jednoznačné spojení povinnosti platit příspěvek s provozováním vozidla Česká kancelář pojistitelů vykládá před soudy zákon tak, že rozhodující je formálně právní stav, tj. že vozidlo je vedeno v registru vozidel a není z něj vyřazeno. Podle tohoto výkladu, který bohužel převzaly i některé soudy, je vlastník povinen vozidla registrovaného v registru vozidel povinen příspěvek platit, i když vozidlo vůbec neprovozoval = nepoužíval k provozu na pozemních komunikacích.

Česká kancelář pojistitelů používá dvojí výklad zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, podle toho, jaký výklad se jí právě hodí. V případě, kdy Česká kancelář pojistitelů vykládá uvedený zákon v souvislosti s požadavkem uplatněným vůči ní na plnění z garančního fondu, dovolává se § 1 odst. 2 zákona, kdy zdůrazňuje, že zákon se vztahuje na pojištění odpovědnosti škod vzniklých na pozemních komunikacích veřejně přístupného charakteru, které definuje právě § 1 odst. 2 zákona. Tehdy uvádí, že zákon „pokrývá v zájmu poškozených široký okruh škod, jež vzniknou jako následek provozu vozidel“. Vozidla, která nejsou provozována na veřejně přístupných komunikacích a nemohou tedy způsobit jiným účastníkům silničního provozu škodu, nemusí mít tedy uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

Soudy nejsou jednotné ani v názoru na charakter lhůty 30 dnů, stanovené zákonem k prokázání, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem, kdy některé soudy tuto lhůtu označují za prekluzivní s tím, že po jejím uplynutí zaniká právo prokázat, že vlastníku vozidla nevznikla povinnost příspěvek platit. Tím dochází k porušení základních právních principů, podle kterých nikdo nemůže být zbaven práva prokazovat skutečnosti o neprovozování vozidla před soudem, nehledě na to, že s ohledem na povinnost správních orgánů vyřizovat žádosti a návrhy v běžném případě ve lhůtě 30 dnů, lhůtu stanovenou zákonem není mnohdy ani reálně možné splnit.

Máme za to, že výklad, podle kterého jen kvůli formálnímu nevyřazení vozidla z registru vzniká povinnost platit, aniž vůbec bylo vozidlo provozováno, je nezákonný (v rozporu s definicí provozování vozidla uvedenou v ust. § 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.), a navíc protiústavní, neboť odporuje čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích.

Žádáme, aby zodpovědné orgány veřejné moci se touto situací zabývaly, neboť:

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme všechny výše uvedené orgány veřejné moci, aby posoudily obsah této petice a do 30 dnů od jejího doručení písemně vyjádřily svůj názor na její obsah v zájmu vyřešení problému.

V Praze, dne 17.1.2014.

Za petiční výbor:

Tomáš Angreška, jednatel
Český konzultační portál s.r.o.